Ban giám hiệu

 
T Doi 2      Hiệu trưởng
      ThS. Phan Văn Đợi
      ĐT: 0235.3555.234.
    
     
 Nhiệm vụ, quyền hạn 
       - Ban hành các quy chế, quy định trong Nhà trường theo nghị quyết của Hội đồng trường;

        - Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Nhà trường theo nghị quyết của Hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của Nhà trường;
        - Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ trường trung cấp;
        - Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trình Hội đồng trường thông qua;
        - Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc;
        - Tổ chức tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
        - Hằng năm tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;
        - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường trình Hội đồng trường phê duyệt;
        - Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo;
        - Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
        - Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học;
        - Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường;
        - Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường theo quy định;
        - Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
        - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật;
        - Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý;
        - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
        - Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trước Hội đồng trường;PHT. Trần Quang Hậu  Phó Hiệu trưởng   
  Thầy Trần Quang Hậu

  ĐT: 0235.3822.030.


Nhiệm vụ, quyền hạn:
          - Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.
          - Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.    

 
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
Góc học tập của HS, SV
edunet mạng giáo dục
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
Tìm việc làm SV
KHẨU HIỆU 5K
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
KHẨU HIỆU 5K
edunet mạng giáo dục
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
Tìm việc làm SV
Góc học tập của HS, SV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây