QUY CHẾ TUYỂN SINH

Thứ năm - 11/10/2018 16:26

 

  LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC KINH TẾ- KỸ THUẬT
VÀ ĐÀO TẠO 
CÁN BỘ HTX MT - TN

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số…../2018QC-TSTTCMTTN                                                                                Quảng Nam, ngày …tháng….2018

 

QUYẾT ĐỊNH

                                                  Ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp hệ chính quy
 
                                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸ THUẬT
                                                  VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX
MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN
            - Căn cứ Quyết định số 648/2009/QĐ-LMHTXVN ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc thành lập Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung – Tây Nguyên.
            - Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-LMHTXVN ngày 22/5/2018 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc đổi tên Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung – Tây Nguyên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo Cán bộ HTX Miền Trung – Tây Nguyên;
            - Căn cứ Thông tư số 17/05/2017/TT- BLĐTBXH ngày 02/ 03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;
           - Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung – Tây Nguyên.


           Xét đề nghị của Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu làm sau đào tạo:

                                                                               QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển trung cấp chính quy, sơ cấp của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo Cán bộ HTX Miền Trung – Tây Nguyên
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2018. Quy chế này thay cho các quy định trước đây về việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển trung cấp chính quy, sơ cấp của trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung – Tây Nguyên.
           Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các Phòng, Tổ trưởng tổ bộ môn, giáo viên, cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo Cán bộ Miền Trung – Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:  
-Như Điều 3;
-Lưu VT, ĐT.
                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                 (Đã ký)                                                                        ThS. PHAN VĂN ĐỢI

 

  LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC KINH TẾ- KỸ THUẬT
VÀ ĐÀO TẠO 
CÁN BỘ HTX MT - TN

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

         Số… QC/2018 TSTTCMTTN                                          Quảng Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2018


                             

QUY CHẾ
TUYỂN SINH, XÉT TUYỂN HỆ TRUNG CẤP, SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY
TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2018/QĐ-TCN MTTN, ngày   tháng    năm 2018 của  Hiệu trưởng trường Trung cấp  KT-KT và Đạo tạo Cán bộ HTX Miền Trung- Tây Nguyên )


                                                                        Chương I
                                                      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
            1. Quy chế này quy định về tuyển sinh học Trung cấp của  trường Trung cấp  KT-KT và Đào tạo Cán bộ HTX Miền Trung- Tây Nguyên ở các cấp trình độ: trung cấp, sơ cấp, liên thông từ sơ cấp lên trung cấp.
            2. Quy chế này quy định hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại hình đào tạo, đối tượng tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề.
            Điều 2. Hình thức tuyển sinh 
Xét tuyển được chia làm 02 đợt trong năm (đợt 1: từ tháng 6 đến tháng 9 và đợt 2 từ tháng 10 đến tháng 12) theo điểm tổng kết các môn học cuối THPT hoặc THCS, đối với hệ đào tạo liên thông xét tuyển theo xếp hạng của bằng tốt nghiệp. Riêng đối với hệ sơ cấp xét tuyển theo đơn học nghề. 
            Điều 3. Đối tượng tuyển sinh 
            1. Điều kiện chung
- Có sức khỏe để học tập và lao động phù hợp với nghề cần học;
- Trong độ tuổi quy định từ 15 đến 59 tuổi;
- Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự.
            2. Trình độ Sơ cấp nghề
Thí sinh có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghềtrình độ sơ cấp.
            3. Trình độ Trung cấp
a. Thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trở lên, con em xã viên (HTX) tùy thuộc vào đối tượng tuyển sinh của từng nghề, đều được đăng ký học nghề trình độ trung cấp.
b. Thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trở lên, nếu có một trong các điều kiện sau được đăng ký học nghề liên thông lên trình độ trung cấp:
- Thí sinh đã có chứng chỉ tốt nghiệp sơ cấp nghề;
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật bậc 3/7.
            4. Những trường hợp sau đây không được đăng ký học nghề
- Không thuộc diện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều này;
- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;
- Đang bị truy tố hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
- Bị tước quyền đăng ký học nghề hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ một năm (tính từ ngày bị tước quyền tham dự tuyển sinh hoặc ngày ký quyết định kỷ luật buộc thôi học đến ngày dự tuyển sinh).
           Điều 4: Chính sách ưu tiên
           Chế độ ưu tiên khi xét tuyển thực hiện theo Điều 3 theo  Quy chế tuyển sinh học nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và theo quy định của LMHTX Việt Nam.
           Điều 5: Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
          1. Chỉ tiêu tuyển sinh
          Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu của từng ngành nghề đào tạo được đề xuất từ các tổ bộ môn, Trường tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề và đánh giá nhu cầu thị trường lao động, chu kì sống của các ngành liên quan tại địa phương để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
          2. Kế hoạch tuyển sinh
          Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã thống nhất với BGH, Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, trong đó thể hiện rõ: ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương án tuyển sinh và tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh và chi phí tuyển sinh.
          3. Thông báo tuyển sinh
          Trước khi thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào tháng 8 hàng năm, thì phòng Tuyển sinh đề xuất thực hiện công tác truyền thông trước 3 tháng với nội dung như sau: chỉ tiêu tuyển sinh của từng nghề theo từng trình độ đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ đăng ký học trung cấp, sơ cấp; thời gian xét tuyển và căn cứ xét tuyển.
           Điều 6: Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh
           Nhà trường sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh theo quy định hiện hành.
                                                                              Chương II
                                CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

                                                                                   Mục 1
                                               THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
           Điều 7. Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ sơ cấp
           1. Người học nghề trình độ sơ cấp đăng ký học nghề với hồ sơ đăng ký học nghề gồm:
a. Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu quy định (có dán ảnh 3x4 của thí sinh và địa phương xác nhận đóng dấu giáp lai lên ảnh);
b. Giấy chứng nhận sức khỏe;
c. 02 Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 3x4 và xác nhận của địa phương nơi cư trú);
d. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
e. 04 ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (ảnh chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký học ).
f. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
g. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (công chứng).
           2. Người học trình độ sơ cấp thuộc đối tượng lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật đăng ký học nghề với hồ sơ đăng ký học nghề gồm:
a. Đơn xin học nghề (theo mẫu quy định, có dán ảnh 3x4 của thí sinh và địa phương xác nhận đóng dấu giáp lai lên ảnh);
b. 01 Bản sao giấy khai sinh;
c. 01 Bản sao chứng minh nhân dân;
d. 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú;
e. Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên theo đúng đối tượng (công chứng);
f. 02 ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (ảnh chụp không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký học nghề);
g. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;
h. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (công chứng).
           Điều 8: Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ trung cấp.
           Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ trung cấp nghề theo hình thức xét tuyển gồm có:
a. Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu quy định (có dán ảnh của thí sinh và địa phương xác nhận đóng dấu giáp lai lên ảnh);
b. Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên theo Điều 4 của Quy chế này (nếu có);
c. Giấy chứng nhận sức khỏe;
d. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, THPT:
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS và học bạ THCS nếu đăng ký học trình độ trung cấp 36 tháng (công chứng);
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT/BTVH và học bạ THPT (công chứng) nếu đăng ký học nghề trình độ trung cấp 24 tháng.
- Đối với những trường hợp tốt nghiệp THCS, THPT/BTVH cùng năm đăng ký học nghề chưa có Bằng tốt nghiệp thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
            Điều 9: Hồ sơ đăng ký học nghề liên thông từ trình độ CNKT 3/7, trung cấp lên trình độ cao đẳng(LK)
            Hồ sơ đăng ký học nghề liên thông từ trình độ CNKT 3/7, trung cấp lên trình độ cao đẳng theo hình thức xét tuyển gồm có:
- Các giấy tờ theo khoản a, b, c, d của Điều 8 thuộc Quy chế này;
- Bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp CNKT 3/7 hoặc trung cấp nghề và nộp kèm giấy xác nhận 1 năm kinh nghiệm làm việc theo đúng chuyên ngành tốt nghiệp (xác nhận của đơn vị nơi công tác) đối với trường hợp
- Bằng tốt nghiệp đạt loại Trung bình Khá và loại Trung bình.
            Đối tượng tốt nghiệp CNKT 3/7 sẽ học chương trình liên thông lên TCN trước khi học chương trình liên thông lên CĐN.
            Điều 10. Thủ tục đăng ký học nghề
a. Thí sinh có thể nhận và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua các địa chỉ:
- Gửi qua đường bưu điện;
- Đăng kí trực tiếp tại phòng tuyển sinh hoặc đăng kí qua Email, Web.
- Nộp tại các địa điểm liên kết phát và nhận hồ sơ của Trường (theo Thông báo tuyển sinh hàng năm).
b. Hồ sơ phát miễn phí
c. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành
                                                                                  Mục 2
                                   TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG 
                                                       TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

             Điều 11. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh
             Hàng năm, Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và bộ phận giúp việc cho HĐTS để điều hành và thực hiện mọi công việc có liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường.
            Điều 12. Thành phần, Nhiệm vụ và Quyền hạn của HĐTS
            1. Thành phần HĐTS:
a. Chủ tịch: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền;
b. Phó Chủ tịch: là Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo;
c. Ủy viên thường trực: là Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng tuyển sinh và tư vấn Việc làm;
d. Các ủy viên: Tổ ưởng bộ môn; giáo viên, cán bộ nhân viên
            2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:
a. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế này;
b. Giải quyết thắc mắc liên quan đến tuyển sinh;
c. Tổng kết công tác tuyển sinh.
            Điều 13. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS
            1. Thành phần thư ký HĐTS: Trưởng phòng Đào tạo, thành viên hội đồng làm thư kí;
            2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký HĐTS:
a. Quản lý hồ sơ xét tuyển và các giấy tờ, biên bản liên quan đến xét tuyển;
b. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất bằng văn bản theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTS về tình hình hồ sơ đăng ký;
c. Dự kiến phương án xét tuyển;
d. In và gởi giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học.
                                                                                    Mục 3
                                                                              XÉT TUYỂN
           Điều 14. Xét tuyển học nghề các trình độ
           1. Trình độ sơ cấp: Thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại khoản1 và khoản 2 Điều 3 của Quy chế này, nộp hồ sơ đăng ký học ở trình độ sơ cấp theo quy định của Trường sẽ được tuyển vào học ở trình độ sơ cấp (ưu tiên cho các trường hợp hoàn thành thủ tục đăng ký trước).
           2. Trình độ trung cấp : Thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 của Quy chế này, nộp hồ sơ đăng ký học ở trình độ trung cấp theo quy định của Trường sẽ được tuyển vào học trình độ trung cấp
          3. Sau khi xét duyệt hồ sơ nếu đạt yêu cầu, thí sinh được cấp Giấy báo nhập học. Thí sinh trúng tuyển không đến nhập học theo quy định trong Giấy báo nhập học xem như tự ý bỏ học.
          Điều 15. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
          1. Hiệu trưởng là người trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển và ký Giấy báo trúng tuyển để triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong Giấy báo trúng tuyển ghi rõ những điều kiện cần thiết để làm thủ tục nhập học (các loại giấy tờ theo quy định, học phí, ….).
          2. Thí sinh trúng tuyển theo Quyết định thông báo nhập học, thí sinh khi đến trường nhập học mang theo những loại giấy tờ sau đây:
a. Giấy báo trúng tuyển;
b. Bản sao bằng tốt nghiệp và học bạ THCS hoặc THPT;
c. Giấy khai sinh (Bản sao công chứng);
d. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 3x4 có xác nhận của địa phương);
e. Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của Bộ y tế);
(Các loại giấy tờ ưu tiên để được xét miễn, giảm các chế độ về chính sách, xã hội sẽ được nộp sau khi học sinh đã được biên chế vào các lớp).
                                                                             Chương III
                                                   KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

          Điều 16. Khen thưởng
         1. Những thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh được xét để đề nghị khen thưởng;
         2. Tiền thưởng theo qui định hiện hành.
         Điều 17. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm
         Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này (bị phát hiện trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh) nếu có đủ chứng cứ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
                                                                             Chương IV
                                                       CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

        Điều 18. Chế độ báo cáo
        Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, Trường gửi báo cáo kết quả tuyển sinh của đợt tuyển sinh đó cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
        Điều 19. Lưu trữ 
        Tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh, sau khi thông báo nhập học, phòng tuyển sinh chuyển giao hoàn toàn hồ sơ qua bộ phân công tác sinh viên quản lý theo quy định.
 
                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                                           ThS. PHAN VĂN ĐỢI
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
Tìm việc làm SV
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
edunet mạng giáo dục
Góc học tập của HS, SV
KHẨU HIỆU 5K
Thông tin tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng Năm 2022
KÊ KHAI Y TẾ TRỰC TUYẾN
edunet mạng giáo dục
KHẨU HIỆU 5K
Tìm việc làm SV
Góc học tập của HS, SV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây